Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Riešenie na mieru

Našim zákazníkom neponúkame iba krabicové riešenie

Dialog sme v priebehu rokov prispôsobili našim zákazníkom

Systém sme upravili do rôznych prevádzok, previazali s konštrukčnými softvérmi, mobilnými aplikáciami a ďalšími zariadeniami

Chcete s podieľať na rozvoji vášho informačného systému Dialog? Nevyhovuje vám stávajúce riešenie alebo máte špeciálne požiadavky?

Špecifické riešenie pre podnik

Hardvérová infraštruktúra

Modul bol vytvorený za účelom zaevidovania a spravovania informácií o zariadeniach v dátovej sieti. Využitie nájde hlavne v oblasti správy IT. Medzi základné vlastnosti patrí definícia zariadení a dynamické priraďovanie ich vlastností napr. IP adresa, MAC, RAM, HDD, operačný systém, rôzne typy licencií , atď. Definované zariadenie je možné medzi sebou previazať, reťaziť, štepiť. Podľa definovaných parametrov a väzieb umožní efektívne vyhľadávať a riadiť  správu tohoto technologického parku.

Elektronické dokumenty

Jedná sa o moderný nástroj pre riadenie elektronickej dokumentácie naprieč celým informačným systémom Dialog 3000Skylla. Týmto produktom sa snažíme vyplniť medzeru na trhu s aplikáciami pre spracovanie elektronických dokumentov a podporiť trend súčasných informačných systémov tiež v Dialog 3000Skylla.

DDT ako nástrojom suplujeme veľmi používaný a rozšírený File systém a ďalšie podobné programy, vykonávajúce funkciu úložiska a distribútora elektronických dokumentov. Produktom DDT sme sa snažili odstrániť nedostatky File systémov, pričom sme si ponechali výhody plynúce z jeho užívania.

Navažovacia linka

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Satec bola spoločnosť Control schopná pokryť tiež navažovacie linky v gumárenskom priemysle. Tieto linky slúžia pre miešanie daných zmesí pre výrobu plastov, pryží apod. Vo výrobe je možné miešať tzv. drobné chemikálie, tiež pripravovať najskôr polotovary, ktoré do výroby vstupujú atď.

Daný pracovník dostane pre daný výrobok súpisku materiálu a podľa nej váži potrebné suroviny,  display  mu sfarbí do zelena tlačidlo potvrdiť v prípade, že už dosiahol potrebné množstvo suroviny, ktoré je v požadovanej tolerancii. Takto namieša celú zmes. Funkcia informačného systému Dialog spočíva predovšetkým v tom, že do navažovacej linky vstupujú dáta priamo z tohoto systému, ktoré sú nastavené vopred na základe zostaveného denného plánu.

Jediný, kto môže normy a receptúry meniť sú chemici, ktorí neustále zlepšujú vlastnosti daných výrobkov. Výhodou tohoto systému je spätná dohľadateľnosť všetkých surovín , ktoré do daného výrobku vstupovali a v akom množstve.

Knihovňa atestov

Nástroj pre evidenciu atestov jednotlivých výrobkov. Pri príjme na sklad sú atesty zaevidované, výhodou tohto riešenia je preukázateľnosť pri následnom vyskladňovaní a spätná dohľadateľnosť všetkých atestov, ktoré vstupovali do zákazky.

Sledovanie šarží

Pri príjme materiálu na sklad je mu zaevidovaná príslušná šarža, ktorá je s materiálom zviazaná v priebehu celej zákazky. Po zaevidovaní  materiálu je vytlačená etiketa s čiarovým kódom, ktorý v sebe tiež skrýva informáciu o danej šarži.

Pri vyskladňovaní materiálu je tento priradený do konkrétnej zákazky, kde skladník určuje danú šaržu pre zákazku. Každý výrobný plán v sebe nesie informácie, z akého materiálu akej šarže bol výrobok vyrobený. Výhodou je spätná dohľadateľnosť  informácií o vstupujúcich materiáloch do danej zákazky, a to i niekoľko rokov naspäť.

Nákup a predaj

V modernom java prostredí možno prevádzkovať aplikáciu B2B pre dodávateľov (nákup) a aplikácií B2B pre zákazníkov (predaj). V oblasti nákupu sú dodávateľovi zverejnené  skladové položky, ktoré obsluhuje. U každej skladovej položky má zverejnené informácie nutné pre rozhodnutie  o objednávaní, ako je aktuálny stav a časovo rozložené rezervácie potrieb. Na základe týchto  informácií dodávateľ vyznačí v systéme objednávku pre pokrytie potrieb zákazníka. Objednávka je dodávateľom potvrdená elektronicky spätne a súčasne je informovaný príslušný zásobovač o pokrytí potrieb u danej položky.

B2B pre zákazníkov je určený pre zložitejšie logistické a informačné toky. Zadaná objednávka už nepodlieha akceptácii, ale je braná ako uzatvorená kúpna zmluva. Vedľa štandardného jednoduchého objednávania tovaru umožňuje modul B2B zavádzať objednávky s využitím konfigurátora výrobku implementovaného v informačnom systému Dialog3000Skylla.

Výroba na krajčírskej dielni

Náš Dialog 3000Skylla sme implementovali tiež do textilného priemyslu. S týmito implementáciami vznikla požiadavka na evidenciu ušitých kusov, na základe ktorých sú šičky hodnotené. Každá má na svojom pracovnom stole umiestnené čítačky čiarových kódov a kartu s vygenerovaným čiarovým kódom, ktorá zodpovedá ušitému kusu. Vždy po dokončení kusa zosníme  čiarový kód a do informačného systému sa zaeviduje tento kus.

Na fotografiách možno vidieť tiež malé semafory. Tieto signalizujú akýsi neštandardný režim výroby u daného stola. Vzhľadom k veľkému hluku na dielni bola využitá optická signalizácia. Jedná sa o optické naznačenie prestojov prípadne opráv chybných kusov apod. K rozsvieteniu  signalizácie opäť slúži pripravený vygenerovaný čiarový kód.

Mobilné riešenia

PDA čítačky

Aplikácia je určená pre prevádzkovanie modulu Skladové hospodárstvo informačného systému Dialog 3000Skylla na bezdrôtových alebo synchronizovaných PDA zariadeniach  komunikujúcich pomocou Wi-Fi. Obsluha e-skladu má k dispozícii funkcie akými sú prihlásené pomocou ID užívateľa, ktoré je vložené čítačkou čiarového kódu, založenie objednávky, príjem, príjem z objednávky, výdaj, výdaj z predbežného výdaja, medziskladový presun, medziskladový presun z predbežného výdaja, zmenu dokladu, voľbu umiestnenia, hľadanie aktuálneho uloženia, inventúra, voľbu balenia a spracovanie dodacieho listu. Z týchto funkcionalít má každý skladník v ponuke iba funkcie, ku ktorým má pridelené  užívateľské práva, tým dochádza k jednoznačnému určeniu právomocí a zodpovednosti za spracovávaný prípad.

PDA čítačky pracujú s čiarovými kódmi tovaru alebo výrobku, umiestnenia alebo palety a umožňujú zavedenie riadeného skladu do logistických procesov firmy. S ich pomocou sa obsluha pohybuje na miestach výskytu snímaného výrobku a výrazne šetrí čas spojený so zadávaním dát do počítača. Zmeny aktuálneho stavu výrobku sú prenášané do informačného systému bez časového omeškania a bez chýb. Vďaka tomu môže obsluha rýchlejšie zadávať doklady týkajúce sa pohybu tovaru alebo materiálu pri jeho príjme, výdaji do výroby alebo pri expedícii zákazníkovi.

Mobilné riešenia možno tiež využiť pre sledovanie rozpracovanej výroby. PDA zariadenia  je vhodným pomocníkom pre účely inventúry.

E-shop

Je jedným zo základných nástrojov pre komunikáciu typu B2C. Modul umožňuje hlavne jednoduchú formou prezentácie produktov pre anonymných užívateľov alebo pre užívateľa registrovaného v systéme  pod menom a heslom. U takto definovaného prístupu sú potom k dispozícii individuálne cenníky produktov zodpovedajúce  záznamom v Dialog 3000Skylla (konkrétnym obchodným podmienkam). Produkty sa užívateľom zobrazujú podľa meniteľnej štruktúry produktov definovaných pre internetový obchod.

E-business

Rozširuje informačný systém Dialog 3000Skylla o možnosť interaktívnej väzby  firmy na jej okolie a poskytuje obchodným partnerom prístup k informačným databázam prostredníctvom dvoch základných metód a to formou „webovej“ aplikácie programovanej v JSP alebo pomocou JAVA aplikácie komunikujúcej cez aplikačný server Skylla. Navrhnuté riešenie umožňuje firme užívateľa zapojiť internet do všetkých svojich podnikateľských aktivít zachytených informačným systémom Dialog 3000Skylla a vstúpiť na internetové trhoviská do obchodovania typu B2B alebo B2C.

Servisná činnosť

Modul bol vytvorený za účelom rýchlej a presnej komunikácie zo zákazníkom predovšetkým v oblasti poskytovania služieb typu servisných činností alebo evidencie a spracovania problémov s výrobkami. Hlásenie prebieha formou prístupu cez  webové rozhranie on-line do informačného systému. Povolenie prístupu je riadené formou zadania kontaktných informácií na karte partnera. Zákazník následne po zadaní požiadavky dostane elektronické potvrdenie o jeho prijatí a cez  www aplikáciu môže sledovať stav vybavovania svojej požiadavky.

V rámci aktívnej spolupráce môže zákazník viesť s pracovníkom povereným riešením problému komunikáciu priamo cez www rozhranie a to, vrátane možnosti prikladať  dokumentáciu (prílohy). Modul e-servis nadväzuje na štandardný modul Servis, ktorý je prepojený s cenníkmi činností a modul servis má priamu väzbu do modulu fakturácia.

Evidencia majetku

Modul e-majetok je užívateľom využívaný k efektívnej správe majetku firmy. Vychádza z osvedčeného riešenia evidencie na PDA termináloch snímajúcich čiarový kód z etikiet jednotlivých strojov alebo kancelárskeho vybavenia.

Inventarizácia majetku prebieha po položkách, kde do systému sa po prečítaní čiarového kódu z etikety napr. stroje prenášajú  údaje o nájdenom majetku a sektore výskytu.

e-OTK

Nadväzuje na Laboratórium v module Riadenie výroby a ponúka vstup pracovníkov technickej kontroly do informačného systému pomocou PDA terminálov. Zaznamenáva výsledky vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly, nastavuje individuálne parametre jednotlivých kontrol podľa zvyklostí, pomocou čiarového kódu sníma a následne zapisuje výsledky priamo k danému výrobku a zobrazuje okamžité informácie o výsledku kontrol priamo v PDA.

Business Inteligence

Skupina Control prichádza s ponukou implementácie Business Intelligence označujúce paletu softvérových aplikácií využívaných k analýze surových dát organizácie. U užívateľov sa bude jednať o expertnú činnosť zloženú s niekoľkých navzájom súvisiacich  aktivít, ako je data mining (vyťažovanie dát), OLAP (Online Analytical Processing), dotazovanie na databázy (querying) a vytváranie správ, teda reporting.

Výsledkom zavedenia Business Intelligence bude použitie aplikácie Business Objects, ktoré ponúknu napr. komplexnú definíciu prístupových práv i bezpečnosti, oddelenie definície jednotiek informácie a ich vizualizácie, ľahkú tvorbu nových reportov nad definovanými dátami, zrýchlenie práce pri realizácii jednoduchších požiadaviek, voľnejšiu závislosť managementu na IT oddelení, analýzy, na ktoré by normálne nezostala energia, informácie z aktuálnych dát i historické reporty.

Prepojenie s konštrukčnými a páliacimi programami (CAD/CAM)

Integrácia informačného systému Dialog 3000Skylla s inými softvérovými produktmi prináša mnoho výhod. Vďaka plnej  podpore pre integráciu možno využívať nie len dáta z informačného systému Dialog 3000Skylla pri príprave programov pre  integrované softvérové produkty, ale na druhej strane tiež informácie z týchto programov je možné využiť pre presné plánovanie a riadenie konkrétneho výrobného procesu. To všetko prebieha rýchlo, jednoducho a efektívne. Integrácia informačného systému Dialog 3000Skylla s inými softvérovými produktmi tak prináša úspory, ktoré prevyšujú počiatočné investície vložené do jednotlivých produktov.

Informačný systém ponúka užívateľom možnosť sledovať zahájenie, priebeh a ukončenie spracovania priamo na dielni a to ako ucelené laserové zákazky, taktiež ich jednotlivých položiek. Integrovaný proces spracovania medzi programami prebieha on-line a prináša do plánovacích tabuliek ERP systému zviditeľnenie ukončenie konkrétnej operácie na vybrané technológie (stroji) a táto informácia ďalej slúži pre zahájenie nadväzujúcich procesov bez prestojov.

Pri hodnotení priebehu  operácie je možné porovnanie plánovaných noriem s vykázanými časmi a ponúka sa možnosť ich následnej zmeny priamo v technologickom postupe výrobku uloženom v informačnom systéme Dialog 3000Skylla. Po vyexportovaní položiek do výrobného plánu podľa vopred zvolených kritérií prebehne kontrola na strane obsluhy, ktorá preverí aktuálny stav všetkých položiek exportu – existenciu, zmenové riadenie apod.

V súčasnosti informačný systém Dialog 3000Skylla ponúka softvérovú a technologickú integráciu s produktami JETCAM EXPERT, TruTops, SolidWorks, EPLAN a Pro/ENGINEER.

MPL prenos programov k strojom

Jednou z možností elektronizácie výrobnej dokumentácie je využitie nového nástroja MPL – Machine programme loader, ktorý slúži  k obojstrannej  komunikácii medzi informačným systémom a strojom. V ostrej prevádzke už máme nasadené prepojenie ohraňovacích lisov s Dialog 3000Skylla. Pomocou tejto aplikácie je možné prenášať jednotlivé programy medzi ohraňovacími lismi a informačným systémom.

Pilotný projekt bol realizovaný vo firme NC Line s. r. o., kde je v súčasnosti  týmto nástrojom osadených 8 ohraňovacích lisov. Ďalšie terminály na dielňach sú využívané pre vizualizáciu výkresovej dokumentácie. Cieľom nasadenia  tohto nástroja bolo zefektívniť a sprehľadniť prácu s programami, systematizovať ich dohľadateľnosť , archiváciu a zvýšiť  rýchlosť práce spojenou s ich manipuláciou. Implementáciou nástroja bola tiež vyriešená problematika nesystematického nazývania  programov. Po novom sú programy uložené v kusovníkoch v informačnom systéme a obsluha stroja je schopná pomocou aplikácie MPL tieto programy efektívne distribuovať na konkrétny stroj.