Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Majetok

Evidencia a správa dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Modul majetku zabezpečuje evidenciu a správu dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, užívateľ má možnosť vykonávať štandardné účtovné, daňové operácie, periodické prehliadky, plánovanie opráv, umiestnenie majetku, pridelenie do užívania zamestnancom atď.  Spôsob vedenia evidencie a výpočet odpisov plne zodpovedá platnej legislatíve, možno užívateľsky zmeniť parametre vo väzbe na zmenu legislatívnej  normy a majetok možno odpisovať tiež v súlade s firemnými predpismi.

Manažérske účtovníctvo a finančné analýzy môžu z modulu preberať tiež výsledky odpisových plánov. Užívatelia môžu používať tiež funkcie pre simuláciu odpisov. Špeciálne funkcie sú pripravené pre podniky, ktoré patria do skupiny nadnárodných spoločností. Každý typ majetku má svoje vlastné parametre, ktoré určujú jeho väzbu na finančné účtovníctvo.