Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Servis

Příjem a evidence požadavků na servisní práce

Příjem a evidence požadavků na servisní práce, vazba na sklad a fakturaci umožňuje zjištění provedených servisních zásahů a jejich fakturaci. Život servisního požadavku je průběžně monitorován od jeho zadání do systému přes stanovení termínu vyřešení a na základě tohoto monitoringu vysílá systém zprávy řešitelům. Ke každému evidovanému požadavku lze vést diskusi, kdy si zadavatel a řešitel jednoduchou formou vyměňují potřebné informace vedoucí k vyřešení daného stavu a to jak formou zápisu, nebo vložením přijatého e-mailu s informacemi 3. strany,  případně dalšími soubory, které dokládají požadovaný nebo dosažený výsledek servisu.
Servisní požadavky lze pružně definovat a modifikovat dle potřeb a zvyklostí dané firmy. Modul nabízí jak barevné odlišení stavů požadavků, tak jejich názvy a lze také definovat jejich workflow nutné k jejich ukončení, stejně jako dynamické určení stavových procesů.
Servisní požadavek lze pohodlně vytvořit také z přijatého e-mailu. Pro zajištění dodržování vnitřních předpisů nutných pro zdárné ukončení požadavku doporučujeme implementovat také doplňkový modul Ankety, pomocí kterého je řešitel veden k provedení veškerých úkonů pro daný typ přijatého požadavku.
Hodnocení práce servisních techniků je možné definovat až na úrovně výkonných pracovníků a sledovat také čerpání režijních nákladů na cesty, reklamace a další činnosti. Vstup do servisních databází je umožněn ze vzdálených pracovišť také pomocí HTML aplikace. Přímé propojení servisních protokolů na fakturaci a skladové hospodářství zrychluje celý proces administrace servisních služeb. Samozřejmostí je definice šablon servisních požadavků pro zrychlení zavádění a definice požadovaných parametrů servisních úkonů.
Modul Servis lze dále využít pro nasazení plně integrované softwarové podpory pro řízení údržby strojového parku a nářadí. Při konfiguraci modulu v zákaznickém prostředí se vychází ze strategie údržby konkrétního podniku. Součástí analýzy nasazení informačního systému se tak stává definice cílů, strategie a odpovědnosti údržby jako součásti investičního cyklu hmotného majetku. Uživatel nasazením modulu získává účinný prostředek pro plánování údržby, stanovení její technologie, zajištění logistické podpory pro tuto podnikovou aktivitu a sledování ekonomiky všech činností, které údržbu tvoří. Po vyhodnocení dosažených ekonomických výsledků následuje aktualizace celé strategie na poli podnikové údržby.

Modul obsahuje následující členění sledovaných aktivit:

Plánovaná údržba

 • stanovení cyklů preventivní údržby
 • plánování odstávek a renovací
 • definice kalendářů údržby na jednotlivých strojích a zařízeních
 • vazba na kapacitní plánování
 • generování vnitropodnikové zakázky
 • nákladové sledování údržby

Opravy a havárie

 • údržba po poruše
 • standardní pracovní postupy
 • řízení průběhu prací
 • sledování poruch a jejich příznaků
 • generování pracovního postupu ze zakázky
 • evidence příčin
 • evidence nápravných opatření
 • sledování všech druhů nákladů
 • vazba na dodavatele a fakturaci

Revize

 • řízení inspekcí a prohlídek
 • využití technické diagnostiky
 • výsledky seřizování a kalibrací
 • sledování bezpečnosti a spolehlivosti zařízení

Modul zajišťuje vazbu také na operativní plánování, kde je umístěn v systému zdroj vzniku požadavku na servisní zásah (vlastní nebo dodavatelský). Vlastní organizace údržby je podporována funkcí workflow s vazbou na e-mailového klienta a SMS bránu. Integrován do sběrových terminálů.