Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Řešení na míru

Našim zákazníkům řešení na míru jejich požadavkům

Dialog jsme v průběhu let přizpůsobili našim zákazníkům

Systém jsme upravili do různých provozů, provázali s konstrukčními softwary, mobilními aplikacemi a dalšími zařízeními

Chcete se podílet na rozvoji vašeho informačního systému Dialog? Nevyhovuje vám stávající řešení nebo máte speciální požadavky?

Specifická řešení pro podnik

Hardwarová infrastruktura - NET

Tento modul byl vytvořen za účelem zaevidování a spravování informací o zařízeních a používaných softwarových aplikací. Mezi základní vlastnosti patří definice zařízení a dynamické přiřazování jejich vlastností pomocí uživatelsky definovaných parametrů, např. IP adresa, MAC, RAM, HDD, operační systém, různé typy licencí atd. Vydefinovaná zařízení je možno mezi sebou provázat, řetězit nebo štěpit. Pro každý stroj, zařízení nebo softwarovou aplikaci lze nastavit potřebné parametry – co vše má být kontrolováno při pravidelné údržbě apod.. Tato informace se také přenáší do servisního protokolu, kterým evidujeme provedení servisních úkonů.  Podle vydefinovaných parametrů a vazeb umožní systém modulu efektivně vyhledávat a řídit správu i velmi složité struktury s obsáhlým množstvím strojů, zařízení, software a instalací.

Elektronické dokumenty - DDT

Jedná se o moderní nástroj pro řízení elektronické dokumentace napříč celým informačním systémem Dialog 3000Skylla. Tímto produktem se snažíme vyplnit mezeru na trhu s aplikacemi pro zpracování elektronických dokumentů a podpořit trend současných informačních systémů také v Dialog 3000Skylla.

DDT (Document Driving Tool) jako nástrojem suplujeme velmi používaný a rozšířený File systém a další podobné programy, vykonávající funkci úložiště a distributora elektronických dokumentů. Produktem DDT jsme se snažili odstranit nedostatky File systému, přičemž jsme si ponechali výhody plynoucí z jeho užívání.

Zákazníkům nabízíme základní variantu DDT A pro rychlejší zálohování a načítání záloh, které jsou uchovány v samostatné databázi.

Pokročilejším řešením je DDT B, kdy jsou přílohy umístěny na konkrétním úložišti (File Server) a podle nastavených parametrů se automaticky přemisťují z databáze do úložiště.

Navažovací linka

Díky spolupráci se společností Satec byla společnost Control schopná pokrýt také navažovací linky v gumárenském průmyslu. Tyto linky slouží pro míchání daných směsí pro výrobu plastů, pryží apod. Ve výrobě je možné míchat tzv. drobné chemikálie, také připravovat nejdříve polotovary, které do výroby vstupují atd.

Daný pracovník dostane pro daný výrobek soupisku materiálu a podle ní váží potřebné suroviny, na displayi se mu zbarví do zelena tlačítko potvrdit v případě, že již dosáhl potřebného množství suroviny, které je v požadované toleranci. Takto namíchá celou směs. Funkce informačního systému Dialog spočívá především v tom, že do navažovací linky vstupují data přímo z tohoto systému, která jsou nastavena předem na základě sestaveného denního plánu.

Jediný kdo může normy a receptury měnit jsou chemici, kteří neustále zlepšují vlastnosti daných výrobků. Výhodou tohoto systému je zpětná dohledatelnost všech surovin, které do daného výrobku vstupovaly a v jakém množství.

Knihovna atestů

Nástroj pro evidenci atestů jednotlivých výrobků. Při příjmu na sklad jsou atesty zaevidovány, výhodou tohoto řešení je prokazatelnost při následném vyskladňování a zpětná dohledatelnost všech atestů, které vstupovaly do zakázky.

Sledování šarží

Při příjmu materiálu na sklad je mu zaevidována příslušná šarže, která je s materiálem svázána v průběhu celé zakázky. Po zaevidování je materiálu vytištěn štítek s čárovým kódem, který v sobě také skrývá informaci o dané šarži.

Při vyskladňování materiálu je tento přiřazen do konkrétní zakázky, kdy skladník určuje danou šarži pro zakázku. Každý výrobní plán v sobě nese informace, z jakého materiálu jaké šarže byl výrobek vyroben. Výhodou je zpětná dohledatelnost informací o vstupujícím materiálu do dané zakázky, a to i několik let nazpět.

Nákup a prodej

V moderním javovském prostředí lze provozovat aplikaci B2B pro dodavatele (nákup) a aplikaci B2B pro zákazníky (prodej). V oblasti nákupu jsou dodavateli zveřejněny skladové položky, které obsluhuje. U každé skladové položky má zveřejněny informace nutné pro rozhodnutí o objednání, jako je aktuální stav a časově rozložené rezervace potřeb. Na základě těchto informace dodavatel vyznačí v systému objednávku pro pokrytí potřeb zákazníka. Objednávka je dodavateli potvrzena elektronicky zpětně a současně je informován příslušný zásobovač o pokrytí potřeb u dané položky.

B2B pro zákazníky je určeno pro složitější logistické a informační toky. Zadaná objednávka již nepodléhá akceptaci, ale je brána jako uzavřená kupní smlouva. Vedle standardního jednoduchého objednávání zboží umožňuje modul B2B zavádět objednávky  s využitím konfigurátoru výrobku implementovaného v informačním systému Dialog.

Výroba na šicí dílně

Náš Dialog 3000Skylla jsme implementovali také do textilního průmyslu. S těmito implementacemi vznikl požadavek na evidenci ušitých kusů, na základě kterých jsou šičky hodnoceny. Každá má na svém pracovním stole umístěnu čtečku čárových kódů a kartu s vygenerovaným čárovým kódem, který odpovídá ušitému kusu. Vždy po dokončení kusu sejme čárový kód a do informačního systému se zaeviduje tento kus.

Na fotografiích lze vidět také malé semafory. Tyto signalizují jakýsi nestandardní režim výroby u daného stolu. Vzhledem k velkému hluku na dílně byla využita optická signalizace. Jedná se o optické naznačení prostojů popřípadě oprav vadných kusů apod. K rozsvícení signalizace opět slouží připravený vygenerovaný čárový kód.

Dialog Warning system (DWS)

DWS systém je komunikační nástroj, který dokáže ,na základě implementovaných vlastností, vyvolat akce systému Dialog 3000Skylla související s údržbou, analýzou provozu a poruchovými stavy. Na základě akcí  DWS následně IS Dialog generuje požadované procesy – provozní sledování na základě „Info“ zpráv, preventivní prohlídky zařízení na základě „Warning“ zpráv, urgentní požadavky na servis na základě „Error“ zpráv. Typy zpráv a akce jsou konfigurovatelné prostřednictvím obrazovek nastavení servisních událostí v IS Dialog. Ve firmě lze zřídit dispečinkové pracoviště, které nepřetržitě sleduje všechny zprávy a rozesílá odpovědným osobám podněty k řešení.

Mobilní řešení

E-sklad

Aplikace je určena pro provozování modulu Skladové hospodářství informačního systému Dialog 3000Skylla na bezdrátových nebo synchronizovaných PDA zařízeních komunikujících pomocí Wi-Fi. Obsluha e-skladu má k dispozici funkce jakými jsou přihlášení pomocí ID uživatele, které je vloženo čtečkou čárového kódu, založení objednávky, příjem, příjem z objednávky, výdej, výdej z předběžného výdeje, meziskladový přesun, meziskladový přesun z předběžného výdeje, změnu dokladu, volbu umístění, hledání aktuálního uložení, inventura, volbu balení a zpracování dodacího listu. Z těchto funkcionalit má každý skladník v nabídce pouze funkce, ke kterým má přidělená uživatelská práva, tím dochází k jednoznačnému určení pravomocí a odpovědností za zpracovávaný případ.

PDA čtečky pracují s čárovými kódy zboží nebo výrobku, umístění nebo palety a umožňují zavedení řízeného skladu do logistických procesů firmy. S jejich pomocí se obsluha pohybuje na místech výskytu snímaného výrobku a výrazně šetří čas spojený se zadáváním dat do počítače. Změny aktuálního stavu výrobku jsou přenášeny do informačního systému bez časové prodlevy a bez chyb. Díky tomu může obsluha rychleji zadávat doklady týkající se pohybu zboží nebo materiálu při jeho příjmu, výdeji do výroby nebo při expedici zákazníkovi.

Mobilní řešení lze také využít pro sledování rozpracované výroby. PDA zařízení je vhodným pomocníkem pro účely inventarizace.

E-shop

Je jedním ze základních nástrojů pro komunikaci typu B2C. Modul umožňuje zejména jednoduchou formou prezentaci produktů pro anonymní uživatele nebo pro uživatele registrované v systému pod jménem a heslem. U takto definovaného přístupu jsou pak k dispozici individuální ceníky produktů odpovídající záznamům v Dialog 3000Skylla (konkrétním obchodním podmínkám). Produkty se uživatelům zobrazují podle měnitelné struktury produktů definovaných pro internetový obchod.

E-business

Rozšiřuje informační systém Dialog 3000Skylla o možnost interaktivní vazby firmy na její okolí a poskytuje obchodním partnerům přístup k informačním databázím prostřednictvím dvou základních metod a to formou „webové“ aplikace programované v JSP nebo pomocí JAVA aplikace komunikující přes aplikační server Skylla. Navržené řešení umožňuje firmě uživatele zapojit internet do veškerých svých podnikatelských aktivit zachycených informačním systémem Dialog 3000Skylla a vstoupit na internetových tržištích do obchodování typu B2B nebo B2C.

Servisní činnost

Příjem a evidence požadavků na servisní práce, vazba na sklad a fakturaci umožňuje zjištění provedených servisních zásahů a jejich fakturaci. Život servisního požadavku je průběžně monitorován od jeho zadání do systému přes stanovení termínu vyřešení a na základě tohoto monitoringu vysílá systém zprávy řešitelům. Ke každému evidovanému požadavku lze vést diskusi, kdy si zadavatel a řešitel jednoduchou formou vyměňují potřebné informace vedoucí k vyřešení daného stavu a to jak formou zápisu, nebo vložením přijatého e-mailu s informacemi 3. strany,  případně dalšími soubory, které dokládají požadovaný nebo dosažený výsledek servisu.

Evidence majetku

Modul e-majetek je uživateli využíván k efektivní správě majetku firmy. Vychází z osvědčeného řešení evidence na PDA terminálech snímajících čárový kód ze štítků jednotlivých strojů nebo kancelářského vybavení.

Inventarizace majetku probíhá po položkách, kdy do systému se po přečtení čárového kódu ze štítku např. stroje přenáší údaje o nalezeném majetku a sektoru výskytu.

e-OTK
Navazuje na Laboratoř v modulu Řízení výroby a nabízí vstup pracovníků technické kontroly do informačního systému pomocí PDA terminálů. Zaznamenává výsledky vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, nastavuje individuální parametry jednotlivých kontrol dle zvyklostí, pomocí čárového kódu snímá a následně zapisuje výsledků přímo k danému výrobku a zobrazuje okamžité informace o výsledku kontrol přímo v PDA.
Business Inteligence

Společnost Control přichází s nabídkou implementace Business Intelligence označující paletu softwarových aplikací využívaných k analýze syrových dat organizace. U uživatelů se bude jednat o expertní činnost složenou z několika navzájem souvisejících aktivit, jako je data mining (vytěžování dat), OLAP (Online Analytical Processing), dotazování na databázi (querying) a vytváření zpráv, čili reporting.

Výsledkem zavedení Business Intelligence bude použití aplikací Business Objects, které nabídnou např. komplexní definici přístupových práv i bezpečnosti, oddělení definice jednotek informace a jejich vizualizace, snadnou tvorbu nových reportů nad definovanými daty, zrychlení práce při realizaci jednodušších požadavků, volnější závislost managementu na IT oddělení, analýzy, na které by normálně nezbyla energie, informace z aktuálních dat i historické reporty.

Propojení s konstrukčními a pálícími programy (CAD/CAM)

Integrace informačního systému Dialog 3000Skylla s jinými softwarovými produkty přináší řadu výhod. Díky plné podpoře pro integraci lze využívat nejen data z informačního systému Dialog 3000Skylla při přípravě programů pro integrované softwarové produkty, ale na druhé straně také informace z těchto programů využívat pro přesné plánování a řízení konkrétního výrobního procesu. To vše probíhá rychle, jednoduše a efektivně. Integrace informačního systému Dialog 3000Skylla s jinými softwarovými produkty tak přináší úspory, které převyšují počáteční investice vložené do jednotlivých produktů.

Informační systém nabízí uživatelům možnost sledovat zahájení, průběh a ukončení zpracování přímo na dílně a to jak ucelené laserové zakázky, tak také jejich jednotlivých položek. Integrovaný proces zpracování mezi programy probíhá on-line a přináší do plánovací tabule ERP systému zviditelnění ukončení konkrétní operace na vybrané technologii (stroji) a tato informace dále slouží pro zahájení navazujících procesů bez prostojů.

Při hodnocení průběhu operace je možné porovnání plánovaných norem s vykázanými časy a nabízí se možnost jejich následné změny přímo v technologickém postupu výrobku uloženém v informačním systému Dialog 3000Skylla. Po vyexportování položek do výrobního plánu podle předem zvolených kriterií proběhne kontrola na straně obsluhy, která prověří aktuální stav všech položek exportu – existenci, změnové řízení apod.

V současnosti informační systém Dialog 3000Skylla nabízí softwarovou a technologickou integraci s produkty JETCAM EXPERT, TruTops, SolidWorks, EPLAN a Pro/ENGINEER, Vault.

Přečtěte si článek na našem blogu.

MPL přenos programů ke strojům

Jednou z možností elektronizace výrobní dokumentace je využití nového nástroje MPL – Machine programme loader, který slouží k oboustranné komunikaci mezi informačním systémem a strojem. V ostrém provozu již máme nasazeno propojení ohraňovacích lisů s Dialog 3000Skylla. Pomocí této aplikace je možné přenášet jednotlivé programy mezi ohraňovacími lisy a informačním systémem.

Pilotní projekt byl realizován ve firmě NC Line s. r. o., kde je v současné době tímto nástrojem osazeno 8 ohraňovacích lisů. Další terminály na dílnách jsou využívány pro vizualizaci výkresové dokumentace. Cílem nasazení tohoto nástroje bylo zefektivnit a zprůhlednit práci s programy, systematizovat jejich dohledatelnost, archivaci a zvýšit rychlost práce spojenou s jejich manipulací. Implementací nástroje byla také vyřešena problematika nesystematického pojmenovávání programů. Nově jsou programy uloženy u kusovníku v informačním systému a obsluha stroje je schopná pomocí aplikace MPL tyto programy efektivně distribuovat na konkrétní stroj.

Ankety – check listy

Ankety jsou, v režimu obecných anket, nástrojem pro tvorbu testů pro účely kurzů či jiného prozkoušení znalostí a dále je lze využít pro zaznamenání kontrol kvality pro pracovníky OTK a nabízí možnost tvorby dotazníků pro zákazníka. Ve spojení s modulem NET a Servis je modul Anket využíván především jako výborný nástroj, který vede servisního technika nebo revizního technika v průběhu provádění servisních činností a nedovolí mu opustit operaci kontroly bez příslušného záznamu. Pro každé zařízení lze vytvořit individuální dynamicky generovaný kontrolní seznam do kterého pak zaznamenává technik v PC nebo na mobilním zařízení výsledky. Po provedení činností a zaevidování požadovaných dat je anketa ukončena a protokol přenesen do historie záznamů k požadovanému zařízení. Check-list nemusí mít podobu strohého dotazníku, ale může obsahovat i detailní fotodokumentaci, která pracovníka provede procesem servisního procesu.