Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Údržba

Řízení údržby strojového parku a nářadí

Modul Údržba v informačním systému Dialog 3000Skylla je určen pro uplatnění a nasazení plně integrované softwarové podpory pro řízení údržby strojového parku a nářadí. Při konfiguraci modulu v zákaznickém prostředí se vychází ze strategie údržby konkrétního podniku. Součástí analýzy nasazení informačního systému se tak stává definice cílů, strategie a odpovědnosti údržby jako součásti investičního cyklu hmotného majetku. Uživatel nasazením modulu získává účinný prostředek pro plánování údržby, stanovení její technologie, zajištění logistické podpory pro tuto podnikovou aktivitu a sledování ekonomiky všech činností, které údržbu tvoří. Po vyhodnocení dosažených ekonomických výsledků následuje aktualizace celé strategie na poli podnikové údržby.

Modul zajišťuje vazbu také na operativní plánování, kde je umístěn v systému zdroj vzniku požadavku na servisní zásah (vlastní nebo dodavatelský). Vlastní organizace údržby je podporována funkcí workflow s vazbou na e-mailového klienta a SMS bránu. Integrován do sběrových terminálů. Umožňuje plánovat preventivní údržbu, způsob údržby po havárii nebo opravě. Také definuje způsob jakým bude prováděna revize, sledování bezpečnosti a stavu používaných zřízení apod.