Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

TEMATICKÉ ŠKOLENIA 2021

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TEMATICKÉ ŠKOLENIA 2021

Vážení obchodní partneri,

vzhľadom k stále sa meniacim opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-u sa spoločnosť Control Informatika SR, s.r.o. rozhodla tematické školenia pre rok 2021 vykonávať individuálnou formou a v sídle užívateľa. Nebudú vyhlásené spoločné termíny školení, ale po individuálnom dohovore sa školenia pre záujemcov o konkrétne školenie uskutočnia podľa dohody.

Pre bližšie informácie a  možnosti školení sa môžete informovať u p. Mgr. Filkovej tel. 0910 904 209, 034 654 32 36,  alebo e-mailom ludmila.filkova@control-slovakia.sk

 

Školenia: (téma, obsah)

Mzdynovinky v legislatíve pre rok 2021 – legislatívne zmeny v mzdách od 1.1.2021, ročné zúčtovanie preddavkov na daň a riešenie dotazov k novej verzii mzdy.

EDialog – náplňou školenia je práca s novým Dialogom určeným ako aplikácia pre mobilné telefóny a tablety. Účastník sa zoznámi s modulovou štruktúrou, konfiguráciou a užívateľským nastavením aplikácie pre každodenné používanie. Predmetom školenia budú funkcionality z modulu NET, Servis, Email, Dokumenty, OTK, Karta partnera, E-sklad.

Správa systému – školenie je určené hlavne pre správcov systému a pokročilých užívateľov. S lektorom si účastníci školenia osvoja základné pravidlá pri nastavení systému Dialog3000Skylla, užívateľov v systéme a ich práva, až po ovládanie systémových okien. Cieľom školenia je naučiť účastníkov administráciu informačného systému Dialog3000Skylla.

Infomaker I a Infomaker II – kurz je určený pre správcov informačného systému Dialog3000Skylla a pokročilých užívateľov.

Infomaker I – je základný kurz, kde sa účastník naučí pracovať s grafickými objektami v informačnom systéme Dialog3000Skylla, naučí sa správe a úprave tlačových výstupov alebo systémových obrazoviek.

Infomaker II – pokračujúci kurz pre absolventov základného školenia. Nadväzuje na základný kurz a pokračuje v zoznamovaní účastníkov s prácou s pokročilejšími funkciami nástroja Infomaker. Napríklad sa rieši vstup do databázy, ručné príkazy, popis tabuliek v Dialog3000Skylla a ich väzieb, popis jazyka SQL, až po tvorbu vybranej zostavy a screenu a ich možností.

Nákup a predaj I – úvodné školenie pre začínajúcich užívateľov IS Dialog3000Skylla. Dôraz je kladený na definíciu základných číselníkov a to partnera (zákazník alebo dodávateľ) na jeho karte, materiál alebo tovar na karte artiklu, typy skladov. Ďalej sa účastník zoznámi s väzbami modulu na ostatné časti informačného systému Dialog a jeho základné funkcie.

Nákup a predaj II – pokročilé školenie, ktoré nadväzuje na školenie Nákup a predaj I. Tu sa lektor zameriava už na využitie funkcií modulu Nákup a predaj, práca s jednotlivými dokladmi a ich vzájomné väzby, práca s cenníkmi, zákazníckymi alebo dodávateľskými objednávkami, expedičné príkaz. Účastník sa zoznámi s metodikou vyhodnotenia jednotlivých sledovaných veličín (nákupné ceny, plnenie dodacej lehoty a pod.) a práca s tlačovými výstupmi.

Dochádzka – školenie je určené pre personálnych pracovníkov, majstrov a užívateľov riešiacich spracovanie dochádzky vo firme. Pod vedením skúseného lektora sa účastník naučí všetko od založenia pracovníkov, pridelenia čipov/kariet, nastavenia vzorových zamestnancov, kont, kalendárov a ich prenos k jednotlivým pracovníkom až po spracovanie a vyhodnotenie dochádzky.

Mzdy – problematika týkajúca sa prípravy a spracovania firemných miezd, začínajúca od karty zamestnanca (podrobne všetky záložky a políčka), konfigurácia modulu Mzdy pre výpočet mzdy a splnenia zákonných nariadení v oblasti mzdy. Spracovanie miezd, ich výpočet, zaúčtovanie a odoslanie zákonných výkazov a spracovanie firemných mzdových prehľadov.

Finančný komplex – školenie je určené účtovníkom a ekonomickým pracovníkom firiem. Obsahom školenia je problematika účtovníctva vedeného a spracovaného v IS Dialog3000Skylla. Z obsahu možno vybrať napr. účtovníctvo (základné číselníky a východiská), pohľadávky, záväzky a tvorba dokladov, so zameraním na pokladňu, banku, zápočty, zaúčtovanie finančných operácií a ich kontrolu, majetok a tvorbu dokladov, príprava a spracovanie DPH, tlač formulárov a podkladových zostáv, kontroly, exportu DPH XML, preúčtovanie DPH a Súhrnný výkaz DPH (podklad a export XML).

Účtovná závierka v IS Dialog 3000Skylla – lektor vysvetlí účastníkom správnu metodiku účtovnej závierky a uzávierkových prác v IS Dialog 3000Skylla.

Podmienky pre riadne zabezpečenie dát – princípy účtovania na saldokontných a kmeňových účtov pracovných skupín podsystémov, postup vykonania ročnej účtovnej závierky.

Riadenie výroby – TPV – školenie je určené pre podporu užívateľov z výrobných úsekov firiem. Skúsení lektori naučia účastníkov ako riadiť technickú prípravu výroby pomocou IS Dialog 3000Skylla. Školenie vychádza z teórie, že správne napísané technologické postupy sú východzím bodom pre úspešné plánovanie  a riadenie výroby. Ďalej lektor zoznámi účastníkov z rozdielmi v TPV pre jednotlivé typy výrob, výrobkov a odporučí účastníkom správne postupy práce.

Školenie sa zameriava na základné nastavenia výrobného modulu a tvorbe kusovníkov,  nastavenia významu výrobných skupín, práv na skupiny, pracovísk pre interné a externé operácie, nákladových druhov a ich prepojenie na pracoviská, pevných časov spracovania, medzičasov pracovísk, druhov výrobkov. Pri tvorbe kusovníkov sa lektor zameriava na tvorbu kusovníka a jeho funkcie ( napr. vkladanie materiálov, operácií a nástrojov, kalkulácie, hromadné pridávanie materiálu a operácií, štruktúra kusovníka, kopírovanie, hromadné zmeny a pod.) zakladania kariet artiklov pre kusovníky.

Riadenie výroby – Plánovanie výroby – školenie je určené hlavne pre vedúcich výrob, majstrov dielní a výrobných pracovníkov. So skúseným lektorom si ozrejmia monitorovanie stavu zákazky, sledovanie operácií, pokrytie materiálu ako aj jej  spätné vyhodnotenie po ukončení. Obsahom školenia je základná práca s plánovaním ako  vstup požiadavky do výroby (vstup z objednávky, ručné plánovanie), zaplánovanie výrobného plánu,  dôvody neúspešného zaplánovania a ich identifikácia, vykonanie kapacitného prepočtu, informácie o výrobných plánoch, stav materiálu a stav operácií, zhodnotenie plánu ako celku. Ďalej sa venuje pozornosť príprave potrebnej dokumentácie do výroby – tlač výkresov a sprievodky, vykonanie potrebných krokov pre uzatvorenie výrobnej zákazky v prípade odchýlok cez korekcie plánu (práca s materiálom, práca s operáciami), vykonanie príjmu zákazky a jej naskladnenie a v neposlednom rade  vyhodnoteniu zákazky.

Finančná kancelária – náplňou školenia je oboznámenie sa so základnými prvkami reportov a ich väzieb, definícii ukazovateľov finančnej analýzy a finančného plánovania Ďalej sa účastníci oboznámia s prácou s dátovými zdrojmi (charakteristika, programová časť, prístupové práva, výpočet a jeho história, časovač výpočtu) práca s exelovským zdrojom (charakteristika, výber dátových zdrojov a ich stĺpcov, export a jeho história, zobrazenie) veľká pozornosť je venovaná finálnym prezentačným výstupom – zostava OLAP a tvorbe modelového reportu s využitím existujúcich dátových zdrojov.

Tešíme sa na Vás!

Tím školiteľov Control Informatika SR, s.r.o.